Avaluació

Què avaluem

* La intervenció educativa. Pel curs s’elabora un projecte educatiu de Centre on queda reflexada tota la intervenció que ha de fer l’equip i de quina manera ho farà, així com pensa avaluar-lo. Aquesta avaluació del projecte es fa trimestralment. D’aquestes avaluacions sorgeixen dos documents nous de treball, el PEC i la memòria del curs.

* El seguiment dels infants i joves. Fem el seguiment dels infants i joves, de com han evolucionat aquests durant el curs en les àrees d’actuació que són pròpies de la nostra intervenció educativa (acadèmica, social i personal), i ho recollim a través del PEI com a principal eina d’aquest procés. Aquí s’inclouran totes les intervencions, acords, coordinacions i assoliments fets, formalitzats en un informe final.

*Els grups d’infants i joves. Al llarg de tot el curs, es valora com millorar les relacions i dinàmiques que s’estableixen en els diferents grups d’edat, afinant les estratègies de convivència, les activitats facilitadores, i implementant diferents accions a través dels programes corresponents per a què la millora sigui dinàmica i no s’estanqui amb el temps. 

* L’equip d’educadors. Les dinàmiques que aquest genera, la forma en què pot millorar la tasca diària i poder-la fer més eficient, les relacions amb l’associació, i els objectius que es fixa. 

* Les coordinacions. Aquestes no tenen mecanismes específics d’avaluació, si extraiem els informes de derivació que la xarxa de centres oberts va fixar amb l’Ajuntament, i el nombre de derivacions i coordinacions realitzades amb les diferents recursos/serveis que treballen amb els nostres infants i joves. 

Mecanismes d’avaluació 

* Assistència. Es fa un control diari de l’assistència dels infants i joves. 

* Reunions d’equip. Serveixen per a fer el seguiment dels infants/ joves (reunions del dilluns) en equip, així com per planificar les activitats i fer programacions en base a les propostes realitzades en les assemblees (reunions dels dimecres). Les reunions dels dimarts són per tractar temes generals que afecten al Centre, accions diferents a les quotidianes que realitza el Centre. solucionar situacions difícils, parlar accions específiques dels infants i/o  grups, fer traspassos de coordinacions etc… 

* Reunió amb la Comissió de junta de Centre Obert. Serveixen per veure la marxa del projecte a nivell de direcció, i fer els traspassos corresponents i bilaterals entre l’associació i el projecte. 

* Reunió Centre Obert-obra assistencial d’Esclat. Es realitza el seguiment de les famílies que estan en ambdós serveis, s’avalua la manera en què es treballa amb les famílies, s’adopten estratègies i es valoren els recursos que oferim d’atenció a les famílies. 

* Revisions trimestrals, bàsicament del què s’està fent al PEC, mirar si es compleixen els objectius, i, si no, veure per què i quina solució té (adoptar noves estratègies, modificar objectius per adaptar-los a la realitat, prioritzar les àrees de intervenció…). Es farà acta de treball d’aquestes reunions. La darrera reunió de revisió, a final de curs, servirà per a avaluar tot el projecte i la seva incidència, amb la qual cosa ja pot sortir el projecte del curs vinent, a la vegada que serveix per a revisar les activitats fetes i elaborar la memòria del present curs. 

* Avaluació d’activitats d’estiu. A l’estiu hi ha una programació diferent, on les activitats són diferents, més lúdiques i exteriors, ja que no hi ha col·legi/institut i els infants/joves disposen de més temps i altres expectatives. D’aquestes activitats s’ha de fer una avaluació específica un cop finalitzat el Casal d’Estiu.