Avaluació

Què avaluem

* La intervenció educativa. Pel curs s’elabora un projecte educatiu de Centre on queda reflectida tota la intervenció que ha de fer l’equip i de quina manera ho farà, així com pensa avaluar-lo. Aquesta avaluació del projecte es fa trimestralment. D’aquestes avaluacions sorgeixen dos documents nous de treball, el PEC i la memòria del curs.

* El seguiment dels infants i joves. Fem el seguiment dels infants i joves, de com han evolucionat aquests durant el curs en les àrees d’actuació que són pròpies de la nostra intervenció educativa (acadèmica, social i personal), i ho recollim a través del PEI com a principal eina d’aquest procés. Aquí s’inclouran totes les intervencions, acords, coordinacions i assoliments fets, formalitzats en un informe final.

*Els grups d’infants i joves. Al llarg de tot el curs, es valora com millorar les relacions i dinàmiques que s’estableixen en els diferents grups d’edat, afinant les estratègies de convivència, les activitats facilitadores, i implementant diferents accions a través dels programes corresponents perquè la millora sigui dinàmica i no s’estanqui amb el temps. 

* L’equip d’educadors. Les dinàmiques que aquest genera, la forma en què pot millorar la tasca diària i poder-la fer més eficient, les relacions amb l’associació, i els objectius que es fixa. 

* Les coordinacions. Aquestes no tenen mecanismes específics d’avaluació, si extraiem els informes de derivació que la xarxa de centres oberts va fixar amb l’Ajuntament, i el nombre de derivacions i coordinacions realitzades amb els diferents recursos/serveis que treballen amb els nostres infants i joves. 

Mecanismes d’avaluació 

* Assistència. Es fa un control diari de l’assistència dels infants i joves. 

* Reunions d’equip. Serveixen per a fer el seguiment dels infants/ joves (reunions del dilluns) en equip, així com per planificar les activitats i fer programacions d’acord amb les propostes fetes en les assemblees (reunions dels dimecres). Les reunions dels dimarts són per tractar temes generals que afecten el Centre, accions diferents de les quotidianes que realitza el Centre. Solucionar situacions difícils, parlar accions específiques dels infants i/o grups, fer traspassos de coordinacions, entre d’altres.

* Reunió amb la Comissió de junta de Centre Obert. Serveixen per veure la marxa del projecte a nivell de direcció, i fer els traspassos corresponents i bilaterals entre l’associació i el projecte. 

* Reunió Centre Obert-obra assistencial d’Esclat. Es realitza el seguiment de les famílies que estan en ambdós serveis, s’avalua la manera en què es treballa amb les famílies, s’adopten estratègies i es valoren els recursos que oferim d’atenció a les famílies. 

* Revisions trimestrals, bàsicament del que s’està fent al PEC, mirar si es compleixen els objectius, i, si no, veure per què i quina solució té (adoptar noves estratègies, modificar objectius per adaptar-los a la realitat, prioritzar les àrees d’intervenció…). Es farà acta de treball d’aquestes reunions. La darrera reunió de revisió, a final de curs, servirà per a avaluar tot el projecte i la seva incidència, amb la qual cosa ja pot sortir el projecte del curs vinent, a la vegada que serveix per a revisar les activitats fetes i elaborar la memòria del present curs.

* Avaluació d’activitats d’estiu. A l’estiu hi ha una programació diferent, on les activitats són diferents, més lúdiques i exteriors, ja que no hi ha col·legi/institut i els infants/joves disposen de més temps i altres expectatives. D’aquestes activitats s’ha de fer una avaluació específica un cop finalitzat el Casal d’estiu.