Coordinacions

COORDINACIONS EXTERNES

El Centre Obert necessita coordinar les seves actuacions donat que tots els infants i joves que estan al servei venen derivats, i hi ha altres institucions i serveis que intervenen amb els infants i famílies.  Vetllem per realitzar una intervenció global i per  treballar per una acció comuna amb tots els professionals que intervenen en cada cas. 

Les principals coordinacions externes són: 

*DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència), per tal de què el servei compleixi amb els requisits que la Llei marca i per què la intervenció es faci amb qualitat. També es contacta amb DGAIA per temes d’assessorament o per aquells en què l’administració ens requereix. 

*FEDAIA (Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència), com a federació que agrupa a la major part de les entitats d’iniciativa social d’arreu de Catalunya. Hi ha la doble via de, participació en les accions que endega FEDAIA per tal d’avançar en els drets de la infància i l’adolescència , a nivell reivindicatiu, polític o tècnic, creant models, protocols, manifestos o ajudant a redactar projectes de llei, i d’assessorament per a dur a terme les nostres accions concretes a nivell pedagògic, o administratiu per tal de que el projecte funcioni de manera adequada.

*Serveis educatius. Dins els quals diferenciem: CEIP. (els nens del nostre centre acudeixen a 9 col·legis diferents), IES. (tenim 8 centres diferents de secundària), EAP. Les professionals dels EAP’s 1 i 2 són les que ens faciliten la coordinació amb aquesta multitud de centres, a la vegada que es pot fer el traspàs sobre les famílies dels infants i joves. La periodicitat és la mateixa que amb CEIP’s i IES’s. 

*Ajuntament de Lleida. Amb aquest ens coordinem a través de diferents departaments i/o serveis, dels quals, amb els què ho fem amb més freqüència són: 

-Regidoria d’Educació i Atenció a  la Infància, pels temes que afecten al Centre Obert per a nivell ciutat. No hi ha una periodicitat expressa, ja que, moltes vegades aquests temes es tracten a la xarxa de centres oberts de la ciutat. 

– Xarxa de centres oberts de la ciutat de Lleida. Amb una periodicitat trimestral, bàsicament es tracten qüestions de protocols comuns, activitats conjuntes o temes pedagògics.

– Serveis Socials. La treballadora social d’Esclat, i els educadors fan les coordinacions pertinents per fer el seguiment corresponent de la família/infant/jove.. 

– Educadors d’entorn. La seva intervenció i coordinació està més centrada en l’actuació amb els infants/joves que amb les famílies, per tant és competència pròpia del Centre Obert. No hi ha una pauta de coordinació, sinó que va en funció dels nens que puguin derivar i de les necessitats d’aquests. 

– Equips d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (EAIA). A l’igual que amb els educadors d’entorn, no hi ha una coordinació preestablerta, sinó que va en funció dels infants i joves que tinguem derivats o què hi estiguin intervenint. Fem les coordinacions o comunicacions pertinents per qualsevol incidència/situació que pugui afectar al nucli familiar. 

-Taula Territorial de la Infància i l’Adolescència. Amb una temporalitat trimestral aproximada, som convocats a la taula territorial de la Mariola per tractar temes comuns amb d’altres entitats i administracions que treballen amb infants i adolescents en risc. 

* Casa d’acollida. De vegades tenim infants i joves acollits d’urgència que necessiten d’un recurs com el Centre Obert quan el nucli familiar és acollit a la casa de manera temporal. Normalment els contactes és quan es donen aquests acolliments. 

* CRAE’s. D’igual manera que, amb la casa d’acollida, quan tenim un infant que resideix en un CRAE fem les coordinacions pertinents. Ara fa temps que no tenim cap infant tutelat. 

* Centres de Salut Mental (CSMIJ, Hospital de dia, URPI). Si hi ha el cas d’infants i joves que acudeixen al servei, o com a mera consulta entre professionals, també tenim coordinacions amb aquests tipus de serveis, tot i que solen ser puntuals. 

*La família/tutors legals. Es treballa amb les famílies durant tot l’any, però de manera formal, mitjançant tutories, com a mínim un cop al trimestre. 

*Entitats del tercer sector, com ara Càritas, amb la qual compartim molt treball amb famílies, d’altres centres oberts amb nens i familiars comuns, o entitats a les quals podem derivar nens i/o famílies per tenir d’altres recursos més adequats. 

 

COORDINACIONS INTERNES

Les coordinacions internes del centre obert són: 

* Amb la comissió de junta de Centre Obert, amb les quals es fa el seguiment de la marxa del centre, tant de la seva dinàmica en general, com d’aspectes pedagògics més concrets. Es parla del funcionament del Centre, dia a dia, així com la demanda de l’equip educatiu, a través del responsable, en quant a materials pel funcionament diari, aspectes d’intervenció o qüestions laborals que s’han de resoldre. Es fa setmanalment. 

* Amb l’àrea social de l’Associació. Amb aquesta coordinació es traspassa la intervenció social i d’altres intervencions amb les famílies del Centre Obert. Aquest també és l’espai on es fa el traspàs cap a la part social de les informacions que rebem en les nostres coordinacions amb l’escola, EAP’s, educadors d’entorn etc… Normalment es fa de manera setmanal. 

* Coordinació Associació-àrea social i Centre Obert. De caire mensual, tot i que tendeix a ser quinzenal, aquesta coordinació pretén fer tots els traspassos, abordar programacions, millorar funcionaments de l’àrea d’atenció a les persones que porta l’associació Esclat, a la vegada que integra totes les actuacions sota una mateixa línia comuna.