Programa de Reforç Escolar

Aquest programa té una especial incidència en treballar els hàbits d’estudi dels infants i joves i els continguts que a l’escola estan aprenent.

És un espai d’orientació personal i formatiu, on es pot ajudar al jove (especialment en els canvis de cicles educatius, o quan s’arriba als 16 anys), així com un suport al no abandonament dels estudis i de l’educació reglada. 

Aquest programa es treballa, com la resta, per grups d’edats, on els infants i joves estan en cursos similars. Dins el grup d’edat, els nens i joves estan distribuïts en petits grups de treball, on es poden atendre les seves necessitats en petit grup o de manera individual, en quan a manera de fer la feina i resolució de dubtes.

Per una altra banda, el seguiment escolar amb l’infant/jove s’abordarà des de la tutoria, amb aportacions de la família, i des del centre escolar i els EAP’s en les coordinacions pertinents, per veure si s’incideix en la feina amb el infant i jove.

A cada infant/jove se li adaptarà el material que necessiti per tal de poder avançar en el seu estudi, bé amb forma de petits dossiers de les matèries amb les que tingui més dificultat, bé a través de diferents eines que pugui fer servir per facilitar la seva tasca escolar (material propi, Internet, llibres i enciclopèdies…)

Tot això es fa en un ambient propici per al treball, guardant silenci i respecte vers la feina de la resta, col·laborant amb els companys i els educadors, i amb l’ajut d’una sèrie de voluntaris, molts d’ells provinents del món de l’educació, que reforcen i ajuden a aquestes tasques i actituds.

Els models de treball en aquest espai, bàsicament, són dos:

Model compensatori, per a treballar dèficits escolars greus dels infants i joves, intentant que aquest pugui seguir el ritme escolar dels companys/es de la seva edat a l’escola/Institut. Es treballarà de manera individualitzada o amb grups molt petits, adaptant els materials que hagin de fer servir. Aquí és molt important la necessitat del seguiment del tutor així com la tasca que fan els voluntaris per a atendre a aquests petits grups o infants de manera individual.

Model de consultes. Quan els infants/joves són més autònoms i poden fer deures i treballs sense el constant ajut de l’educador, el què es facilita són les eines per a que ho puguin dur a terme, tant en espai físic, ja que hi ha molts infants que no tenen espai a casa seva per a fer deures, o no el consideren el lloc per a fer-los, com en eines, des de material escolar a llibres, ordinadors o els mateixos educadors i voluntaris/es que els ajuden a solucionar problemes puntuals sobre els seus deures.