Programa de Seguiment Personal i Tutorial

El seguiment tutorial es defineix com una acció educativa individualitzada i la tutoria, com una  estratègia d’intervenció on es concreta en el Projecte Educatiu Individual (PEI) de cada destinatari.

La base del fet educatiu és la relació educador-educand, relació amb intencionalitat educativa, que suposa la interacció bilateral entre les persones, establint una relació d’ajuda al creixement.

Per això es treballarà incidint en els següents punts:

  • Presència i vivència diària en el procés evolutiu dels infants, adolescents i/o joves.
  • Ajudar a recuperar els recursos de relació (contactar i prendre consciència amb sí mateix i el seu entorn)
  • Ajudar a desenvolupar-se amb la família, l’escola i el món laboral, donant eines per a que aquest desenvolupament sigui efectiu, prevenint les conductes de risc.
  • Fer de pont entre el destinatari/ària i les possibles alternatives per a solucionar els conflictes.
  • Influir lentament en el seu territori.
  • Els infants/adolescents del Centre Obert tenen un/a educador/a referent a qui anomenem tutor/a, un cotutor i un instrument anomenat PEI (Projecte educatiu individual).

    Es dedica una part de l’horari d’atenció directa dels educadors i educadores a poder fer seguiments individuals tant amb l’infant com amb la família.

    La tutoria és un espai de treball normalment adreçat als/les destinataris i consensuat amb ells/elles, on coneixen els objectius de treball i el per què se’ls proposa aquest recurs. Cal que es planifiqui individualment: fer un pla de treball (justificació de l’estratègia, objectius, continguts, metodologia, recursos, temporalització i uns criteris d’avaluació). Tot això queda recollit en el PEI.