Normativa aplicable

Esclat Pare Palau ha definit un protocol per assegurar el compliment de totes les normatives aplicables al nostre centre i a tots els serveis que duu a terme.
El/la responsable de garantir el compliment de totes les normatives aplicables és el/la responsable del centre. Aquest ha de mantenir actualitzat el registre de la normativa vigent, així com vetllar per què el centre compleixi escrupolosament amb tota la normativa.
El centre esta vinculat a diferents plataformes, federacions i xarxes que informen periòdicament dels canvis i adaptacions de les normatives.
Quan hi hagi un canvi en la normativa, el/la responsable del centre, juntament amb l’equip directiu, valoraran la millor manera d’adaptar el funcionament del centre a la nova normativa (contractació d’empresa externa, adaptació dels espais, actualització de la web, etc.).
En cas de que un/a treballador/a detecta una incidència en el compliment de la normativa o és coneixedor/a d’una actualització o novetat, ho posarà en coneixement del/la responsable del centre, que actuarà d’acord amb la normativa vigent.